Regulamin sklepu internetowego Porcelanaszklo.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe

§ 10 Zastrzeżenia Konta

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z Porcelanaszklo.pl Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez Porcelanaszklo.pl, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie.

 Sklep – prowadzony przez Porcelanaszklo.pl internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między porcelanaszklo.pl a Klientami, których przedmiotem są produkty.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z Porcelanaszklo.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy Porcelanaszklo.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1.       Adres siedziby i korespondencji: Główiew 90, 62-570 Rychwał.
 2.       Numer telefonu: 783520889.
 3.       Adres e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl.

§ 3 Wymogi techniczne

Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

 1.       Połączenie z siecią Internet.
 2.       Prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5.
 3.       Włączona obsługa JavaScript oraz pliki cookies,
 4.       Aktywna skrzynka poczty elektronicznej.

 

§ 4 Zakupy w Sklepie

 1.       Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami całkowitymi, które zawierają podatek Vat.
 2.       Do cen produktów wybranych w Sklepie doliczany jest koszt transportu do zamówień nie przekraczających wartość koszyka w wysokości 500,00 złotych.
 3.       Wybrane produkty należy dodać do koszyka w Sklepie w odpowiednich ilościach przez Kupującego.
 4.       Kupujący w celu złożenia prawidłowego zamówienia zakłada Konto podając swoje dane osobowe lub zamawia bez rejestracji, które wymaga podawania swoich danych osobowych przy każdym kolejnym zamówieniu, wybiera sposób dostawy, metodę płatności oraz akceptuje Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 •          zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 •          dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 •          dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 1.       Następuje zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia zostaje wysłane Klientowi na adres e-mail oraz jest widoczne w zakładce "historia zamówień".

 

§ 5 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze (Płatność dostawcy przy doręczeniu zamówienia).
 2. Płatność gotówka przy odbiorze osobistego towaru w siedzibie Sklepu.
 3. Przelew bankowy tradycyjny na konto bankowe Sprzedawców. Przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, Sprzedawcy przystąpią do realizacji zamówienia.
 4. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1.       Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 1-2 dni roboczych.
 2.       Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 3.       Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 4.       Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie podania danych osobowych.
 5.        Koszt dostawy Produktów, których łączna kwota nie przekracza 500,00 złotych, ponosi Klient.
 6.       Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Sklepu po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.
 7.       Sklep domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym Sprzedawcę.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1.       Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny.
 2.       Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.        Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4.       Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5.       Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

 

§ 8 Reklamacje

 1.       Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@porcelanaszklo.pl.
 2.       Reklamacja uszkodzonego towaru po dostarczeniu przez kuriera zostanie rozpatrzona po niezwłocznym poinformowaniu sklepu Porcelanaszklo.pl przez Klienta. Zwłoka w tym przypadku wynosi 7 dni od momentu odebrania przesyłki.
 3.       Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona Porcelanaszklo.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@porcelanaszklo.pl i powinna określać co najmniej:
 •          dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 •          zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 •          przesłanie protokołu szkody sporządzonego z odpowiednią firmą kurierską oraz przesłanie zdjęć uszkodzonych produktów.
 •          żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'

Porcelanaszklo.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Porcelanaszklo.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

§ 9 Dane osobowe

 1.       Administrator danych osobowych - wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca: Kamila Andrzejewska (posiadający NIP 6652999582, REGON 362518883), prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą DES YOUNG Kamila Andrzejewska, z siedzibą w Główiew 90 (kod pocztowy: 62-570 Rychwał), posiadającej NIP 6652999582, REGON 362518883, wpisanej do CEIDG.
 2.       25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W następnym paragrafie przedstawiamy w jaki sposób Klient może domagać się zastrzeżenia swoich danych osobowych.

 

§ 9 Zastrzeżenia Konta

 1.       Klienta dane osobowe podane w trakcie rejestracji są tylko do dyspozycji w Sklepu w celu zrealizowania zamówień lub przesłaniu nowych ofert handlowych na adres poczty elektronicznej.
 2.       Klient ma między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania poprzez wyrażenie prośby  na e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl. Administrator Sklepu zgodnie z wytycznymi Klienta wciągu 24 godzin od zgłoszenia usunie lub dokona zmian w Koncie Klienta, wysyłając potwierdzenie na adres e-mail zrealizowania wymaganych czynności przez Klienta.

Regulamin z Opineo.pl :

Art. 23 ust 1 UODO stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 1) osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych(…) 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety będzie wynikał bezpośrednio z Regulaminu stanowiącego część umowy. W związku z powyższym zachodziłaby druga z powyżej wskazanych przesłanek przetwarzania danych osobowych czyli przetwarzanie byłoby konieczne do realizacji umowy, albowiem osoba, której dane dotyczą byłaby stroną umowy sprzedaży. W przypadku, gdy mamy do czynienia z tą przesłanką, nie ma obowiązku uzyskania osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Porcelanaszklo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Porcelanaszklo.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Porcelanaszklo.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi.

 

                                                                                                                                                    Miejscowość, data: …………………………………..

Kamila Andrzejewska "DES YOUNG"                   

Główiew 90

62-570 Rychwał

Tel.kom.:                783-520-889

E-mail:           sklep@porcelanaszklo.pl

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………….

1)             Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………………

2)             Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………..

3)             Adres konsumenta: ……………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta:    ……………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

______________________________________________ POLITYKA COOKIES _______________________________________________

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu www.porcelanaszklo.pl  w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu www.porcelanaszklo.pl.

Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl, pocztą na adres firmy DES YOUNG.

W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do porcelanaszklo.pl
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
porcelanaszklo.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.